zlo282, teksty ulubionych autorów

28 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

Nie jes­tem sza­lony, in­te­resu­je mnie wolność. 

cytat

Nad wszys­tkim, co ro­bię, uno­si się niezłom­ne poczu­cie ironii. 

cytat

Myślę o śmier­ci jak o szczy­towym mo­men­cie życia. 

cytat

Mógłbym um­rzeć w ka­tas­tro­fie lot­niczej. To byłaby dob­ra for­ma odejścia. Nie chcę umierać we śnie al­bo ze sta­rości. Chcę poczuć jak to jest. 

cytat

Ludzie boją się śmier­ci bar­dziej na­wet niż bólu. To dziw­ne, że się jej boją. Życie bo­li dużo bar­dziej niż śmierć. W mo­men­cie śmier­ci, ból się kończy. Więc ko­niec to chy­ba twój przyjaciel. 

cytat

Kto­kol­wiek kon­tro­luje me­dia, kon­tro­luje umysł. 

cytat

Kiedy in­ni ocze­kują od nas, że sta­niemy się ta­kimi ja­kimi oni chcą żebyśmy by­li, zmuszają nas do zniszcze­nia te­go kim nap­rawdę jes­teśmy. To do­syć sub­telny rodzaj mor­der­stwa. Większość kochających rodziców i krew­nych po­pełnia je z uśmie­chem na twarzy. 

cytat

Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. 

cytat

Cza­sem gdy wszystko

od­da­la się w głębo­ki sen

Przychodzi przebudzenie

a reszta jest prawdą. 

cytat

Nie śmierć roz­dziela ludzi, lecz brak miłości. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu